AO9I1967

Podílejte se na vzniku Českého nadačního kodexu a zlepšete fungování českého nadačního prostředí.

Na podzim roku 2022 se sešlo několik významných českých nadací a nadačních fondů a společně s odborníky zahájili práci na prvním českém nadačním kodexu.

Cílem a motivací je vytvořit přehledný soubor doporučení pro dobrou a zodpovědnou správu filantropických organizací, který by měl pomoct v dalším rozvoji nadačního sektoru v České republice.

 Kodex se zaměří na jednotlivé oblasti fungování a působení nadací a nadačních fondů. Vycházet bude nejen z platné legislativy, ale také z příkladů dobré praxe. Bude zahrnovat témata a oblasti týkající se založení nadace, ustanovení správní rady, její správu, nastavení grantového procesu nebo vhodné postupy pro řešení problémových situací. Půjde o živý materiál, který budou nadace a nadační fondy v průběhu času doplňovat a aktualizovat a reagovat tím na rozvíjející se nadační sektor.

Inspirací pro vznik českého nadačního kodexu je Swiss Foundation Code, celosvětově uznávaný nástroj vyžívaný jak filantropických experty, tak i začátečníky.

 

Preambule

Český nadační kodex je veden snahou poskytovat nadacím podporu při naplňování jejich veřejně prospěšných účelů, směřujíce k posílení jejich dobré správy, řádného řízení, transparentnosti a odpovědnosti.

Český nadační kodex přináší systematicky uspořádané myšlenky a náměty, má ambici být pro nadace definičním a stabilizačním faktorem, přispívat k vytváření a šíření dobré praxe v české nadační sféře, tj. usnadnit fungování existujícím nadacím a nadačním fondům a zároveň být oporou nově vznikajícím organizacím.

Časová osa vzniku kodexu

První setkání
Leden
2023
Tvorba kapitol
Prosinec
2023
Konference
Září
2022
Struktura a preambule
Duben
2023
Představení kodexu
2024

Zapojené nadace a nadační fondy

Zapojte se

Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, pokud se chcete zapojit do procesu tvorby Českého nadačního kodexu.

© Český nadační kodex  /  kristina@viaclarita.cz

Formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA a Google (zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby)

Preambule

My, zástupci nadací a nadačních fondů, jsme iniciovali vznik Czech Foundation Code, abychom poskytli podporu pro zdárný rozvoj nadačnímu sektoru a tím přispěli k podpoře obecného blaha:

Czech Foundation code (Kodex dobré správy nadací) je veden snahou poskytovat nadacím podporu při naplňování jejich veřejně prospěšných účelů, směřujíce k posílení jejich dobré správy, řádného řízení, transparentnosti a odpovědnosti.

Czech Foundation Code přináší systematicky uspořádané myšlenky a náměty, má ambici být pro nadace definičním a stabilizačním faktorem (“kotvou”), přispívat k vytváření a šíření dobré praxe v české nadační sféře, tj. usnadnit fungování existujícím nadacím a nadačním fondům a zároveň být oporou nově vznikajícím organizacím (“rádcem”).

Czech Foundation Code je nástrojem samoregulace uvnitř nadačního sektoru, souborem principů a nezávazných doporučení, který je inspirován Swiss Foundation Code. Jsou v něm promítnuty též „evropské“ Principles of Good Practice, definované v roce 2013 zastřešující organizací European Foundation Centre (se sídlem v Bruselu).

Czech Foundation Code je formulován v souladu s platným českým právem. Principy, na kterých je vystavěn, jsou osvědčeny dlouhodobou českou i zahraniční nadační praxí. Aby konkrétní doporučení odpovídala neustále se vyvíjejícímu „světu“, bude vhodné tyto pravidelně revidovat a aktualizovat i v budoucnu.

Czech Foundation Code je vystavěn na čtyřech základních principech, které vytvářejí základní rámec pro dobrou správu a fungování nadací. Tyto principy působí komplementárně, po celou dobu existence nadace a je třeba je chápat ve vzájemné souvislosti. Principy dobré správy jsou dále zpracovány ve formě doporučení.

Czech Foundation Code a principy v něm obsažené se týkají základních parametrů nastavení nadací. Doporučení pak nabízejí obecně uznávané standardy, které přináší (resp. mají ambici přinést) efektivnější fungování nadační praxe.

Czech Foundation Code slouží jako orientační rámec pro všechny typy a velikosti veřejně prospěšných nadací a přiměřeně také všechny podoby nadačních fondů. Nadace, které podle něj fungují, naplňují požadavky na řádnou správu nadací.

Nadace se mohou k dodržování principů Czech Foundation Code přihlásit a řídit se v něm formulovanými doporučeními, při plném uznání jedinečnosti vůle zakladatelů, rozmanitosti uvnitř nadačního sektoru a respektu k různosti forem dosahování nadačních účelů.

Specifické faktory, jako jsou velikost a typ organizace nebo region, ve kterém působí, mohou ovlivnit rozhodnutí nadace nepřijmout některá doporučení za své a vydat se vlastní cestou.

Zakladatelé či správní rady by nicméně měli přemýšlet,, proč určité doporučení není v jejich konkrétním kontextu použitelné.

Kodex dobré správy nadací je třeba vždy používat s ohledem na níže uvedené principy.

PRINCIP 1.

Služba účelu

Účel je dění uvnitř i vně nadace. Nadace jej naplňuje co nejefektivněji.

 • Veškerá činnost nadace je realizací vize zakladatele vyjádřené v nadační listině a především pak konkretizované v účelu nadace.
 • Orgány nadace mají povinnost „služby účelu“. Účelem se řídí po celou dobu existence nadace, při správě majetku, grantování, či jakékoliv další související aktivitě.
 • Správní rada jako řídící orgán nadace má povinnost jednat v souladu s etickými standardy a zajistit efektivní dosahování účelu a optimalizaci dopadů.
 • Správní rada stanovuje v souladu s účelem své strategické cíle a zajišťuje, aby programy a veškeré činnosti byly v souladu s účelem zvoleným zakladatelem.
 • Role ředitele/ředitelky nadace…

PRINCIP 2.

Kontrola a rovnováha

Nadace realizuje vhodná organizační opatření k zajištění rovnováhy mezi řízením a kontrolou všech klíčových rozhodnutí a procesů.

 • Nadace nemá vlastníky, členy ani akcionáře. Nikomu nepatří, resp. patří „sama sobě“. Proto musí převzít odpovědnost za nezbytné oddělení kompetencí.
 • Nezastupitelnou a nejdůležitější roli v nadaci sehrává její správní rada. Pozici správní rady částečně vyvažuje vnitřní orgán kontroly/dohledu – dozorčí rada (popř. revizor), která dohlíží nad řádným fungováním a dodržováním nastavených vnitřních procesů.
 • Členství v orgánech nadace je pravidelně obměňováno podle předem stanovených pravidel. Existují jasně formulované zásady pro řešení střetu zájmů členů orgánů, jakož i další pravidla pro výkon funkce, vč. pravidel pro odměňování.

PRINCIP 3.

Transparentnost

Nadace udržuje vysokou míru transparentnosti, pokud jde o její základní principy fungování, účel, strukturu i její činnosti.

 • Transparentností sebe sama zvyšuje nadace svou důvěryhodnost a legitimitu při realizaci svého účelu.
 • Transparentnost umožňuje snazší dialog s různými aktéry, zejména s příjemci podpory na straně jedné a dárci na straně druhé.
 • Správní rada odpovídá za řádné informování veřejnosti o aktivitách nadace.

PRINCIP 4.

Společenská odpovědnost

Nadace se kontinuálně rozvíjí po celou dobu svého působení.

 • Nadace nefungují ve vzduchoprázdnu, ale jsou součástí společnosti, na kterou se snaží působit a obohacovat její fungování.